Klauzule informacyjne RODO

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Twój Dom” sp. z o. o. w Rybniku. Można  się  z nami kontaktować pisząc na  adres mailowy sekretariat@tbsrybnik.pl lub tradycyjnie na adres 44-200 Rybnik, ul. gen. Hallera 10.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (zwanej RODO)  tj. niezbędności przetwarzania  w celu realizacji umowy.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

• inne podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,

• podmioty zapewniające administratorowi obsługę techniczną, księgową i prawną.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 7 lat  w przypadku danych finansowo-księgowych oraz w pozostałym zakresie do czasu realizacji uzasadnionego interesu biznesowego administratora.

5) Pani/Pana  dane osobowe nie będą przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować nie możnością zawarcia umowy.

Klauzula informacyjna dla najemców

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Twój Dom” sp. z o.o. w Rybniku. Można  się  z nami kontaktować pisząc na  adres mailowy sekretariat@tbsrybnik.pl lub tradycyjnie na adres 44-200 Rybnik, ul. gen. Hallera 10.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (zwanej RODO)  tj. niezbędności przetwarzania  w celu :

– złożenia  deklaracji o przystąpieniu do partycypacji w kosztach budowy wynajmowanego lokalu,

– zawarcia  z TBS  Twój Dom  w Rybniku umowy partycypacyjnej i innych dokumentów  związanych z jej zawarciem,

– zawarcia  z TBS „Twój Dom w  Rybniku” umowy najmu lokalu mieszkalnego i w  celu realizacji postanowień umownych,

– rozliczania  czynszu i innych opłat związanych z  najmem w tym ewentualnej egzekucji sądowej i komorniczej,

– zarządzania  częściami wspólnymi  nieruchomości na zlecenie i w  oparciu o zawarte umowy,

– zgłaszania  konieczności usuwania  awarii.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

• komisja mieszkaniowa,

• podmioty zapewniające administratorowi obsługę techniczną, księgową i prawną,

• inne  podmioty w   zakresie niezbędnym do realizacji w. w. celów.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz  zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce.

5) Pani/Pana  dane osobowe nie będą przez nas przekazywane  poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wstępnej kwalifikacji wniosku i dalszego jego procedowania.

Skip to content