FAQ – najczęściej zadawane pytania

1.       Czy mogę złożyć wniosek jeśli obecnie posiadam mieszkanie w Rybniku?

Tak. Przepisy ustawy oraz wymagania stawiane przez TBS są takie, że wnioskodawca nie może mieć tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w Rybniku dopiero w dniu zawierania umowy najmu. TBS przewiduje zakończenie budowy na przełomie I i II kw. 2024. Fakt posiadania takiego tytułu obecnie, na etapie składania wniosku nie stanowi żadnej przeszkody.

2.       Czy aby otrzymać mieszkanie muszę wpłacić 90 570 złotych partycypacji tak jak piszecie na stronie internetowej?

Nie. 90 570 zł partycypacji zaprezentowane na naszej stronie internetowej to przykładowa wartość. Dotyczy ona hipotetycznej sytuacji, w której wnioskodawca decyduje się na maksymalną, 30% partycypację dla mieszkania o powierzchni 50m2. Jeśli zdecyduje się na inny procent partycypacji lub ubiega się o mieszkanie o innej powierzchni, wartość będzie odpowiednio inna.

3.       Jaka jest kolejność przydziału mieszkań?

O kolejności decydują trzy parametry. Według wagi należy je uszeregować następująco:

a.       Deklaracja o wpłacie partycypacji

b.       Wartość procentowa partycypacji

c.       Kolejność wpływu wniosków

4.       Czy partycypacja jest obowiązkowa?

TBS każdorazowo w ogłoszeniu o naborze podaje zasady i minimalne progi partycypacji. Dodatkowo należy podkreślić, że wartość partycypacji decyduje o pierwszeństwie w przydziale mieszkań. Oznacza to, że największą szansę mają osoby decydujące się na maksymalną, 30-procentową partycypację oraz składające wniosek jak najwcześniej.

5.       Co daje mi wpłacenie partycypacji?

Oprócz opisanego powyżej pierwszeństwa partycypacja daje też uprawnienie do ubiegania się o prawo wykupu mieszkania na własność. Kwestię dojścia do własności precyzyjnie reguluje ustawa.

6.       Czy mogę zobaczyć jak będą wyglądały mieszkania?

Tak – na stronie TBS w zakładce „Zasób” można znaleźć tabelę interaktywną w której znajdują się wszystkie mieszkania. Kliknięcie w dane mieszkanie powoduje wyświetlenie karty mieszkania na której znajduje się rzut oraz dodatkowe informacje.

7.       Czy mogę wnioskować o konkretne mieszkanie?

Wniosek przewiduje wskazanie konkretnego przedziału w jakim ma się mieścić powierzchnia lokalu. Oczywiście, można we wniosku w polu „dodatkowe informacje” wskazać konkretne mieszkanie choć nie gwarantuje to jego przydziału. Nie ma jednak przeszkód żeby komisja kwalifikacyjna przychyliła się do takiej prośby z zachowaniem kryteriów pierwszeństwa wskazanych w punkcie 3.

8.       Czy partycypacja przepada na rzecz TBS w przypadku rezygnacji z lokalu?

Nie, partycypacja jest w takim przypadku zwracana. Procedurę jej zwrotu określa ustawa oraz regulamin najmu obowiązujący w TBS.

9.       Czy mieszkania można wykupić na własność?

Tak, jeśli lokator wpłacił partycypację. Ustawa przewiduje, że lokatorzy będący stronami umów partycypacyjnych mogą po upływie 5 lat od dnia wydania pozwolenia na użytkowanie budynku wystąpić o przeniesienie własności (sprzedaż) lokalu. Należy jednak pamiętać, że decyzję o wyodrębnieniu lokali oraz zgodę na ich zbycie musi wyrazić Prezydent Miasta Rybnika. Jest to kolejny argument przemawiający za partycypacją.

10.   Co stanie się z wpłaconą przeze mnie partycypacją w przypadku wykupu mieszkania?

Partycypacja jest wliczana na poczet ceny nabycia lokalu.

Skip to content